ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ GCC1111 ประจำปี 2566"

28 Aug 2023

เร็วๆ นี้ (24 สิงหาคม 2566) ที่โรงแรม Kensington English Garden Resort, Khaoyai จ.นครราชสีมา นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ "สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ GCC 1111 ประจำปี 2566" โดยมี นางสาวพิยะดา สุดกังวาน รักษาการที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะผู้กำกับดูแลโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) เป็นผู้กล่าวรายงานการสัมมนาฯ ในการนี้ นายเอกชัย กองเกิด รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์และไอซีที พร้อมด้วย ผู้บริหารของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายในการบริหารจัดการโครงการ GCC 1111 เข้าร่วมในพิธีเปิดการสัมมนาดังกล่าวด้วย

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ GCC1111 ประจำปี 2566"

การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้แทนหน่วยงานของภาครัฐกับ ผู้ปฏิบัติงานโครงการ GCC 1111 และเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานร่วมกัน อันเป็นปัจจัยความสำเร็จต่อการพัฒนาคุณภาพบริการของ GCC 1111 เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการ

ในงานนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ "Big Data Driven Government Contact Center" โดย ดร.กัญธิณี กัจฉปคีรินทร์ วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบระบบ ICT และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และร่วมกิจกรรมสัมพันธ์พลังเครือข่ายภาครัฐ โดย อ.พิศาล อุตสาหพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งในรูปแบบ Onsite และผ่านระบบ Online

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ GCC1111 ประจำปี 2566"