ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตร เปิดโครงการ SET Social Impact GYM 2023

22 Aug 2023

กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และประธานกรรมการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย สมพล ธนาดำรงศักดิ์ อุปนายกสายงานประชาสัมพันธ์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ร่วมเปิดโครงการ SET Social Impact GYM 2023 พร้อมด้วย 3 พันธมิตรใหม่ในปีนี้ ได้แก่ สิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ไพบูล ตันกูล หุ้นส่วน บริษัท PwC ประเทศไทย โดยโครงการ SET Social Impact GYM 2023 มุ่งสนับสนุนและพัฒนาทักษะการทำธุรกิจให้ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ซึ่งในปีนี้มี SE 9 รายเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพ รับคำแนะนำ และถ่ายทอดประสบการณ์และแนวคิดเชิงธุรกิจจากโค้ชผู้บริหารจิตอาสา ทั้ง 22 ท่าน จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตร เปิดโครงการ SET Social Impact GYM 2023