วว. ลงพื้นที่ภูเก็ตติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับในระบบเกษตรปลอดภัย

22 Aug 2023

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นายสายันต์  ตันพานิช  ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์  ดร.อนันต์  พิริยะภัทรกิจ  นักวิจัยอาวุโส  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์  นางสาวมณีรัตน์  จัตตุลาภา  ผู้จัดการโรงงาน (นักวิจัย)  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร  และนางสาวอัญชลี  พยัคฆะโส นักพัฒนาธุรกิจ สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ร่วมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจติดตามการดำเนิน โครงการการพัฒนาระบบการปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับในระบบเกษตรปลอดภัยเพื่อการบริโภค ซึ่ง วว. ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) เพื่อนำองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านไม้ดอกไม้ประดับ  ผ่านการถ่ายทอดวิธีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับสำหรับการบริโภคอย่างปลอดภัย ตั้งแต่กระบวนการผลิตในระบบเกษตรปลอดภัย การนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มผู้ประกอบการคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566  ณ จังหวัดภูเก็ต

วว. ลงพื้นที่ภูเก็ตติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับในระบบเกษตรปลอดภัย