คณะวิทยาการจัดการ มบส. เปิดตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

21 Aug 2023

ผศ.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางคณะวิทยาการจัดการ มบส. ได้จัดกิจกรรมเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน University as a Marketplace โดยมีผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มบส. มาเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการที่ผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน เสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่นด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนาแล้วยังมีช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดขึ้นจากการทำงานของคณะวิทยาการจัดการ มบส. ร่วมกับชุมชน โดยมีการพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งแบบออนไลน์และแบบในที่ตั้ง หรือOnline and Onsite

คณะวิทยาการจัดการ มบส. เปิดตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ด้านผศ.นเรศ นิภากรพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ มบส. กล่าวว่า ทั้งนี้ภายในงานมีผู้ประกอบการได้นำสินค้าที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาจัดจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ข้าวเกรียบเห็ด จากวิสาหกิจชุมชนบ้านเห็ดขวัญวัลย์ฟาร์ม กระเป๋าผ้า จากวิสาหกิจชุมชนบ้านอ้อมโรงหีบ อาหารทะเลแปรรูป จากวิสาหกิจชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ หอยแมลงภู่ปรุงรส จากวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านพันท้ายนรสิงห์ สื่อการตลาดและโปรแกรมคำนวณต้นทุน จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบทรัพย์ทวี เซอรามิคส์ ชุดอาหารว่างน้ำสมุนไพรว่านรางจืดเพื่อสุขภาพ จาก วิสาหกิจชุมชนโคกขาม ถ่านจากฝรั่ง จากวิสาหกิจชุมชนสวนปาณิสรา และสื่อการตลาดและน้ำพริกกะปิผัด จากวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว ทั้งนี้ภายในงานนอกจากจะมีการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว ยังจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ ผู้ประกอบการชุมชนท้องถิ่น นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เพื่อเกิดการสรุปองค์ความรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้และถอดบทเรียนผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ทางด้านการบริการวิชาการ การบริหารจัดการสำหรับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในอนาคต และเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่ยั่งยืนด้วย

คณะวิทยาการจัดการ มบส. เปิดตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้