รองปลัด.กษ.ประชุม ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งแรก เดินหน้าผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตร

21 Aug 2023

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือด้านการเกษตรไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ 1 (The 1st Agriculture Dialogue Thailand-UK) ร่วมกับ Ms. Rickie Jennings Agriculture Counsellor South East Asia โดยมี ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิกรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (134) และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

รองปลัด.กษ.ประชุม ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งแรก เดินหน้าผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตร

สำหรับการประชุมดังกล่าวมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงสร้าง นโยบาย และภารกิจของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยอาหารสำหรับสินค้าเกษตร โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบการดำเนินโครงการร่วมกัน ในด้านโรคระบาดสัตว์ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี โปรตีนทางเลือก และการยกระดับสวนราชพฤกษ์ ให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ (Botanic Gardens) นอกจากนี้ ยังหารือการเปิดตลาดสินค้าไทยที่มีศักยภาพในอนาคต

ทั้งนี้ การประชุมครั้งต่อไป ฝ่ายสหราชอาณาจักรจะเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมฯ ในปี 2567