สำนักประชาสัมพันธ์ฯ มบส.เร่งเครื่องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้บุคลากร-นักบริหารมืออาชีพ

21 Aug 2023

ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มบส.)เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มบส.ได้จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อดิจิทัล รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมบุคลิกภาพสร้างภาพลักษณ์การเป็นนักบริหารมืออาชีพที่ดี เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร โดยบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหารในยุคดิจิทัลจะแสดงภาพลักษณ์ที่มวลชนทั่วไปมองเห็นได้ง่าย ซึ่งการแสดงออกถึงความสง่างามออกไปนั้นจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้พบเห็น รวมทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัยของเราที่จะช่วยสนับสนุนให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นเลิศต่อไป

สำนักประชาสัมพันธ์ฯ มบส.เร่งเครื่องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้บุคลากร-นักบริหารมืออาชีพ

ด้านดร.พรรณา ศรสงคราม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มบส. กล่าวว่า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้งานง่าย อีกทั้งทำให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ มีวิธีการที่ทุกคนสามารถทำได้ รวมถึงการแสดงตัวตนออกสื่อได้สะดวกและรวดเร็วซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารในสังคมและการรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ที่มีผลต่อแวดวงการอุดมศึกษาของไทยดังนั้นเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้บริหารหญิง จำเป็นต้องมีบุคลิกภาพที่ดี มีความสง่างาม ซึ่งจะส่งเสริมภาพลักษณ์สู่การเป็นนักบริหารมืออาชีพ รวมทั้งรู้เท่าทันการสื่อสารในยุคดิจิทัลตลอดจนบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย ได้มีความเข้าใจการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ร่วมกันสร้างภาพลักษณ์และยกระดับของมหาวิทยาลัยได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มบส.จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ซึ่งในงานมีการอภิปรายหัวข้อการส่งเสริมภาพลักษณ์ และการแต่งกาย อิริยาบถการวางท่าที่สง่างาม เพื่อการสื่อสารและเผยแพร่ออกสื่อมวลชน มุมมองของสื่อที่คาดหวังกับภาพลักษณ์ผู้บริหาร และมีการฝึกปฏิบัติการสร้างบุคลิกภาพดีมีเสน่ห์ด้วย

สำนักประชาสัมพันธ์ฯ มบส.เร่งเครื่องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้บุคลากร-นักบริหารมืออาชีพ