กรมที่ดิน จับมือสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลการจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง (ธทส.) รุ่นที่ 1

24 Aug 2023

นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลการจัดการที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง (ธทส.) เป็นความร่วมมือระหว่างกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย และสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. โดยกรมที่ดินได้ริเริ่มพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในการสร้างแนวทางการเสริมสร้าง แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และมุมมอง ความคิดเห็น เกี่ยวกับการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการสร้าง ปรับปรุง พัฒนางานนโยบาย มาตรฐานและแนวทางการจัดการธรรมาภิบาลภาครัฐยุคใหม่ ด้านการบริหารจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์คุณค่าในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน ภายใต้จุดเน้นของหลักนิติธรรม การเป็นภาครัฐระบบเปิด มีความโปร่งใส เป็นธรรม และสร้างการมีส่วนร่วม การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความรับผิดชอบทางสังคม

กรมที่ดิน จับมือสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลการจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง (ธทส.) รุ่นที่ 1

อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวต่อไปว่า กำหนดการเปิดอบรมระหว่างวันที่ 2๕ กันยายน 2566 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ ON-SITE และ ONLINE เฉพาะวันพุธ และวันพฤหัสบดี มีการศึกษาดูงาน รวมใช้ระยะเวลาการศึกษาอบรมตลอดหลักสูตร 2 เดือน โดยจะเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาอบรมตั้งแต่วันที่ 2๒ สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมวันที่ 15 กันยายน 2566 โดยมีค่าธรรมเนียมการศึกษาอบรม จำนวน 69,000 บาท (หกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

สำหรับผู้เข้ารับการอบรม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1) ข้าราชการกรมที่ดิน ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา รองอธิบดี ประเภทอำนวยการระดับสูง หรือระดับเชี่ยวชาญมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
2) บุคลากรภาครัฐ อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

 1. ข้าราชการพลเรือน เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น หรือตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง หรือ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญซึ่งจะต้องดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • ข้าราชการทหาร/ตำรวจ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองแม่ทัพภาค รองเจ้ากรมขึ้นไปรองผู้บัญชาการขึ้นไป หรือตั้งแต่ชั้นยศพันเอก (พิเศษ) นาวาเอก (พิเศษ) นาวาอากาศเอก (พิเศษ) พันตำรวจเอก (พิเศษ) ขึ้นไป หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น
  • ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการขึ้นไป หรือตำแหน่งอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น
  • ผู้บริหารองค์กรอิสระ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ขึ้นไป
  • ผู้บริหารองค์การมหาชน เป็นผู้ดำรงตำแหน่งที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ขึ้นไป
  • ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเมืองพัทยา ผู้ว่าราชการ/รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และมีวาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี
  3) ภาคเอกชน ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารระดับสูง บุคคล หรือหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ทนายความ/สื่อสารมวลชน ตามที่กรมที่ดินพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึง วันปิดรับสมัคร)
  4) บุคคลอื่น ๆ ที่กรมที่ดินหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นว่า มีความเหมาะสมให้ เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลการจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง

กรมที่ดิน จับมือสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลการจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง (ธทส.) รุ่นที่ 1