สคร. 12 สงขลา ชวน ตรวจ/รักษา "โรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี" ภัยเงียบที่ไม่รู้ตัว

10 Aug 2023

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้วันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันตับอักเสบโลก (World Hepatitis Day) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้รณรงค์ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2566 ภายใต้แนวคิด "Mothers and babies can't wait: ตรวจแทนรัก ยุติไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก"  โรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี เป็นภัยเงียบที่ไม่รู้ตัว จะทราบว่าติดเชื้อเมื่อมีอาการรุนแรงและอาจนำไปสู่การเกิดภาวะตับแข็ง มะเร็งตับ รวมถึงเสียชีวิตในที่สุด   

สคร. 12 สงขลา ชวน ตรวจ/รักษา "โรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี" ภัยเงียบที่ไม่รู้ตัว

นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า  สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยคาดการณ์ว่าจะมีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี  เรื้อรัง ประมาณ 2.2 - 3 ล้านคน โดยอัตราความชุกประมาณร้อยละ 4 - 5 ของประชาชนที่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2535 (อายุ 30 ปีขึ้นไป)  สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี คาดการณ์ว่ามีประมาณ 3 - 8 แสนคน โรคไวรัสตับอักเสบ บี ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สำหรับคนที่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2535 ควรตรวจหาการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบ บี ตรวจได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง หากพบว่ายังไม่เคยติดเชื้อ และไม่มีภูมิคุ้มกัน แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ บี กรณีที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี สามารถรักษาได้ฟรี ตามสิทธิการรักษา ด้วยการกินยาต้านไวรัส ซึ่งจะช่วยชะลอการเกิดภาวะตับแข็ง และลดการเกิดมะเร็งตับได้ ส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ ซี สามารถรักษาให้หายขาดได้ฟรี ตามสิทธิการรักษา ด้วยการกินยาต้านไวรัส โซฟอสบูเวียร์(Sofosbuvir) หรือเวลปัตตัสเวียร์(Velpatasvir) ให้ครบ 12 สัปดาห์  สำหรับการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับประชาชนที่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2535 สามารถตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และซี ได้ฟรี จำนวน 1 ครั้งตลอดชีวิต  ส่วนประชากรกลุ่มเสี่ยง 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี (PLHIV) ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด (PWID) กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) บุคลากรสาธารณสุข และผู้ต้องขัง สามารถตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ ซี ซ้ำทุก 1 ปี ฟรี

ภายใต้แนวคิด"Mothers and babies can't wait : ตรวจแทนรัก ยุติไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก" หญิงตั้งครรภ์ทุกราย ควรเข้ารับการฝากครรภ์โดยเร็วก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี ฟรี และหากพบว่าติดเชื้อจะได้รับการรักษาฟรี นอกจากนี้ การดูแลให้ทารกแรกเกิดทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี ภายใน 12-24 ชั่วโมง หลังคลอด และสารภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพื่อลดการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

สคร. 12 สงขลา ชวน ตรวจ/รักษา "โรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี" ภัยเงียบที่ไม่รู้ตัว