GIT ร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 เปิดบูธโชว์ผลงานวิจัยเด่น

10 Aug 2023

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 พร้อมเปิดบูธโชว์ผลงานวิจัยด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ในระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น. คูหาหมายเลข FL8 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

GIT ร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 เปิดบูธโชว์ผลงานวิจัยเด่น

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันเปิดเผยว่า "สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานเฉพาะทางที่มีเป้าหมายสำคัญในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย ทั้งนี้ หนึ่งในพันธกิจหลักที่สำคัญของสถาบัน คือ การวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจรและสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ โดยงานวิจัยและพัฒนาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานเพื่อให้สถาบันสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้สถาบันสามารถบรรลุพันธกิจหลักในทุกๆ ด้านของสถาบันได้ อาทิ พันธกิจด้านวิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดระดับชั้น สร้างมาตรฐาน และการรับรองคุณภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ นั้น จะต้องมีผลจากงานวิจัย ด้านเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ ด้านแหล่งกำเนิด และ/หรือด้านการปรับปรุงคุณภาพอัญมณี มาสนับสนุนการวิเคราะห์เพื่อให้สถาบันสามารถออกใบรับรองคุณภาพอัญมณีได้อย่างถูกต้องแม่นยำและได้รับการยอมรับจากตลาด ส่งผลให้เกิดการค้าขายที่เป็นธรรม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย และส่งผลต่อเนื่องทำให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกและทำรายได้เข้าประเทศได้เพิ่มขึ้น"

โดยภายในงานครั้งนี้สถาบันได้เปิดเวทีเสวนานำเสนอเรื่อง "Gem Exploration the Series: the attraction of jade ท่องโลกอัญมณี เดอะซีรีย์: มนต์เสน่ห์หยก" เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องราวของหยกในโลกของแห่งอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งได้รวบรวมคุณสมบัติต่างๆ ของหยก ตลอดจนเทคนิคการเลือกซื้อหยก อัญมณีเลียนแบบหยกชนิดต่างๆ อีกทั้งยังได้นำเสนอผลงานการวิจัยเพื่อหาข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของหยก รวมถึงมาตรฐานการตรวจสอบหยก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงาน ที่มีความสนใจในหยก ได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเลือกซื้อหยกได้อย่างมั่นใจ อีกทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก"

นอกจากนี้ ภายในบูธของสถาบัน ได้จัดกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ การตอบคำถามด้านงานวิจัย การจำหน่ายเอกสารทางวิชาการ และการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยที่โดดเด่น ผลงานวิจัยการพิสูจน์แหล่งกำเนิด อัญมณีทับทิมโดยใช้เอกลักษณ์ทางเคมี เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย และการพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการและมาตรฐานสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อสร้างความมั่นใจในการซื้อขายในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ และโครงการฐานข้อมูลอัจฉริยะแหล่งอัญมณีโลก(มรกต) เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาผลงานวิจัยของสถาบันได้ที่ https://elibrary.git.or.th/ หรือเข้ามาที่ชั้น 1 ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

GIT ร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 เปิดบูธโชว์ผลงานวิจัยเด่น