ม.หอการค้าไทย เปิดอบรมหลักสูตรสุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2

10 Aug 2023

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยศูนย์บริการวิชาการ จัดการปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรสุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 (Top Executive Program in Aesthetics and Art: ToP-ART) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีโอกาสทำความรู้จักมหาวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหารหลักสูตร และวิทยากร รวมทั้งทำความคุ้นเคยกับผู้เข้าร่วมอบรมในรุ่นผ่านกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี), ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ โดยมี นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและนายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาประจำสภามหาวิทยาลัย และประธานโครงการ Harbour.Space@UTCC พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และรุ่นพี่ ATA รุ่นที่ 1 ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องเรียน 10304 อาคาร 10 ชั้น 3 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566

ม.หอการค้าไทย เปิดอบรมหลักสูตรสุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2

*หลักสูตรนี้เป็นการจับมือกันระหว่าง ม.หอการค้าไทย และ สมาคมสุนทรียศาสตร์และศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เชื่อมโยงองค์ความรู้จากศักยภาพของทั้ง 2 สถาบัน และเป็นการประสานองค์ความรู้ อันจะรังสรรค์ประโยชน์ด้านสุนทรียศาสตร์และศิลป์ โดยการเรียนรู้นั้นจะมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึกด้านสุนทรียศาสตร์ และศิลป์ ที่สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม จึงร่วมกันจัดทำหลักสูตรที่มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ เอกชน และนักวิชาการ โดยนำประเด็นร่วมสมัยและเรื่องราวทางสุนทรีย์ศาสตร์และศิลป์ มาแลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ พร้อมกับการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์จริงในเรื่องต่างๆ มาเป็นผู้นำการเรียนรู้

ม.หอการค้าไทย เปิดอบรมหลักสูตรสุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2