โครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

09 Aug 2023

โครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2567 จำนวน 2 ห้อง 60 คน โดยมีสิทธิพิเศษ ค่าเทอมและค่าหอพักฟรี มีเงินสนับสนุนรายเดือน จำนวน 1,500 บาท/เดือน ได้รับทุนเรียนต่อปริญญาตรี 7 คณะฟรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2566 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เพจ โครงการ วมว.-มพ. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2567

เว็บไซต์: http://www.satit.up.ac.th/ หรือโทร 054-466-666 ต่อ 3846 หรือ 061-2671347

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย หรือโครงการ วมว. เป็นโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินการ การบริหาร จัดการหลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนซึ่งอาจเป็นโรงเรียนเครือข่ายหรือโรงเรียนในกำกับของมหาวิทยาลัยโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน