Blackmores Run & Move…Chance to Change เปลี่ยนทุกก้าวให้เป็นรอยยิ้ม มอบรองเท้านักเรียน 9,000 คู่ ให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล

09 Aug 2023

จากจุดเริ่มต้นที่ต้องการสร้างสุขภาพที่ดี ความสุข ความสนุกและรอยยิ้มให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลได้มีรองเท้านักเรียนคู่ใหม่ บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด สานต่อกิจกรรมเป็นปีที่ 4 กับ Blackmores Run & Move…Chance to Change เปลี่ยนทุกก้าวให้เป็นรอยยิ้ม ฉลองครบรอบ 90 ปี มอบรองเท้า 9,000 คู่ให้กับนักเรียนในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ

Blackmores Run & Move…Chance to Change เปลี่ยนทุกก้าวให้เป็นรอยยิ้ม มอบรองเท้านักเรียน 9,000 คู่ ให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล

คุณผุสดี สุจิตจร ผู้จัดการประจำประเทศไทย เกาหลี เวียดนามและฝ่ายดำเนินการภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมจนถึงปีนี้เข้าสู่ปีที่ 4 แบลคมอร์สได้มอบรองเท้านักเรียนรวม 31,629 คู่ ให้นักเรียนในสังกัดโรงเรียนตชด. ซึ่งการดำเนินโครงการในปีแรกๆ ทำให้ทราบถึงปัญหาของนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลขาดแคลนรองเท้านักเรียน เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน แบลคมอร์สจึงมีความมุ่งมั่นสานต่อโครงการนี้ เพื่อให้เด็กทุกคนมีรองเท้าสวมใส่ทำกิจกรรมต่างๆ  

การจัด Blackmores Run & Move…Chance to Change เปลี่ยนทุกก้าวให้เป็นรอยยิ้ม แบลคมอร์สยังมุ่งหวังที่จะเห็นสังคมไทยเป็นสังคมของการแบ่งปัน และเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 90 ปีจึงได้เชิญชวนให้ผู้รักสุขภาพมีส่วนร่วมกับกิจกรรมดังกล่าว ด้วยการวิ่งสะสมระยะทาง Virtual Run ทุก 90 กิโลเมตร เปลี่ยนเป็นรองเท้า 9 คู่ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก จนได้รองเท้าจำนวน 9,000 คู่ เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ และได้นำรองเท้ามอบให้กับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อส่งต่อไปยังนักเรียนในสังกัดทั่วประเทศ รวมถึงรองเท้าจำนวนหนึ่งชาวแบลคมอร์ส นำไปส่งมอบให้กับน้องๆ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง นอกจากการมอบรองเท้าแล้วเด็กๆ ยังได้รับการ์ดจากลูกค้าที่ร่วมกิจกรรมเขียนข้อความอวยพรให้กำลังใจ รวมทั้งยังได้สนุกกับกิจกรรมที่แบลคมอร์สจัดให้ เช่น กิจกรรมการแข่งขันกีฬา การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ การให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

"บริษัทฯ จัดกิจกรรม Blackmores Run & Move เพื่อมุ่งหวังที่จะตอบแทนสังคม รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลได้มีรองเท้าคู่ใหม่ เป็นการสร้างความสุข สนุก รอยยิ้มให้เกิดกับทุกคน และยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีควบคู่กันไปด้วย ซึ่งแบลคมอร์สมุ่งมั่นที่จะสานต่อกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมต่อไป" คุณผุสดี กล่าวในที่สุด

ด้าน พลตำรวจโท ณัฐ  สิงห์อุดม  ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  กล่าวว่า  ตำรวจตระเวนชายแดนเป็นหน่วยที่ได้รับการจัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่ง ที่ ๔๓๖/๒๔๙๖ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๔๙๖ โดยมีคุณลักษณะ ๓ ประการ คือ สามารถทำการรบได้แบบหน่วยทหารขนาดเล็ก ปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจและปฏิบัติงานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างข้าราชการพลเรือน  เพื่อปฏิบัติภารกิจในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ในระยะเริ่มแรกตำรวจพลร่มและหมู่ลาดตระเวนที่ได้รับมอบหมายภารกิจเข้าไปปฏิบัติงานในหมู่บ้านชาวเขาตามแนวชายแดนในพื้นที่ภาคเหนือ ได้พบเห็นประชาชนในพื้นที่ได้รับความยากลำบากเดือดร้อน ประสบปัญหาด้านการดำรงชีพและโรคภัยไข้เจ็บเป็นจำนวนมาก จึงได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือเท่าที่จะสามารถทำได้ สิ่งหนึ่งที่ตำรวจตระเวนชายแดนได้พบเห็น คือ ผู้ที่อาศัยอยู่ตามหมู่บ้านชาวเขาหรือไกลคมนาคมมีเด็ก เยาวชนอยู่ในวัยเรียนจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการศึกษาและไม่สามารถพูดหรือเขียนภาษาไทยได้ประกอบกับในขณะนั้นยังไม่มีหน่วยงานใดสามารถเข้าไปจัดตั้งโรงเรียนสอนหนังสือเด็กเหล่านี้ได้ ตำรวจตระเวนชายแดนจึงได้ริเริ่มให้มีการจัดตั้งโรงเรียนชาวเขาและประชาชนไกลคมนาคม หรือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนขึ้น จวบจนปัจจุบัน มีการจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมาแล้ว จำนวน  ๗๖๔ แห่ง  มีการยุบเลิกดำเนินงานไปแล้ว ๕๓ แห่ง มอบโอนให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล  ๔๘๙ แห่ง ปัจจุบันมีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในความรับผิดชอบทั้งสิ้น ๒๒๒ แห่ง กระจายอยู่ทุกภูมิภาคตามแนวชายแดนของประเทศ

นอกจากการจัดการเรียนการสอนแล้ว โรงเรียนตชด.ได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเด็กตามแนวชายแดนควบคู่กันไป เช่น สุขภาพอนามัย ทักษะการใช้ชีวิต ทักษะอาชีพการเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งเป้าหมายต่อไปนั้นกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มุ่งมั่นให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสการศึกษาเท่าเทียมผู้อื่น มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความรักความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนต่อไป

Blackmores Run & Move…Chance to Change เปลี่ยนทุกก้าวให้เป็นรอยยิ้ม มอบรองเท้านักเรียน 9,000 คู่ ให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล