เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club สนับสนุนชุมชนเทศบาลเมืองตาก ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

11 Aug 2023

เร็วๆ นี้ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีลงนาม ความร่วมมือระหว่างผู้แทน 6 หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนเทศบาลเมืองตาก ได้แก่ นายณพล ชยานนท์ภักดี นายกเทศมนตรีเมืองตาก นางสาวสุพจนีย พัดจาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร นายศุภชัย ไพโรจน์พิริยะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย นางสาวอนรรณพร จันทร์รวมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม นางสาวกัญญารัตน์ ทัพไทยผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ และ นายณัฐวรรธน์ วงษ์ไกรนาค โทรคมนาคมจังหวัดตาก โดยมี นางอภิรดี อาษาพันธ์ รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้ประกอบการ วิสาหกิจ ประชาชน เยาวชนในพื้นที่ชุมชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ จังหวัดตาก เพื่อร่วมกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมที่มีคุณภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี

เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club สนับสนุนชุมชนเทศบาลเมืองตาก ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2556 ปัจจุบันมีชุมชนเข้าร่วม โครงการแล้ว 80 แห่ง ชุมชนเทศบาลเมืองตาก เป็นชุมชนในลำดับที่ 81 โดยNT ได้จัดอบรมทักษะด้านไอที พร้อมเสริม ความรู้ความเข้าใจให้เยาวชนและผู้ประกอบการ สามารถใช้งานได้อย่างเท่าทันในยุคดิจิทัล ซึ่งคัดเลือกเยาวชนใน ชุมชนจากโรงเรียนที่ร่วมโครงการฯ ตัวแทนจากผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เข้ารับการอบรมเสริมความรู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง การถ่ายวิดีโอ การทำสื่อออนไลน์ เทคนิคการทำการตลาดบนโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook YouTube TikTok เพื่อให้ใช้เครื่องมือ เหล่านี้ในการสร้างสรรค์และประชาสัมพันธ์ชุมชน พัฒนาระบบชื้อขายออนไลน์ TYC e-Commerce รวมทั้งการ สร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแลช่วยเหลือชุมชนและสังคม

เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club สนับสนุนชุมชนเทศบาลเมืองตาก ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม