คณะมนุษย์ฯ ม.กรุงเทพ ได้รับการรับรองเป็นหน่วยอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP)

11 Aug 2023

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับการรับรองเป็นหน่วยอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP) แผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front Office) จัดโดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี อาจารย์เจิมสุดา  มานะกุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว เป็นผู้แทนรับมอบใบรับรองจากคุณจาตุรนต์  ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ศูนย์อบรมดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนายกระดับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของไทยให้มีศักยภาพตามมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานที่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติในอนาคต จัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

คณะมนุษย์ฯ ม.กรุงเทพ ได้รับการรับรองเป็นหน่วยอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP)