วว. โชว์กิจกรรม นวัตกรรมอาหารเพื่ออนาคต BCG : Food for the future @ มหกรรมวิทย์ 2566

15 Aug 2023

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 20 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-19.00 น. ณ อาคาร 9 - 10 อิมแพค เมืองทองธานี ภายใต้ Theme For Bright and Creative Generations ส่งเสริมการเกิดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผสานกับศิลปะในมุมของการขับเคลื่อน พัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามแนวทางพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ BCG Model โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. พร้อมผู้บริหารหน่วยงาน อว. ร่วมต้อนรับ โอกาสนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมเป็นเกียรติ ( 11 ส.ค. 2566 @ อิมแพค เมืองทองธานี)

วว. โชว์กิจกรรม นวัตกรรมอาหารเพื่ออนาคต  BCG :  Food  for  the  future @ มหกรรมวิทย์ 2566

ทั้งนี้  วว.  ได้นำผลงาน/กิจกรรมเข้าร่วมงานดังกล่าว  โดยนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจ BCG  ที่สำเร็จเป็นรูปธรรมและนำไปใช้จริงทั้งในบริบทเชิงเศรษฐกิจและเชิงสังคม  ภายใต้ Theme  นวัตกรรมอาหารเพื่ออนาคต   ( BCG  :  Food  for  the  future )  ประกอบด้วย  4  โซนหลัก  ณ  อาคาร  9   ได้แก่  1)  นวัตกรรมอาหารเพื่ออนาคต   2) นวัตกรรมเครื่องจักรผลิตอาหาร  3)  การวิเคราะห์ทดสอบด้านอาหาร  และ 4)  โครงสร้างพื้นฐานด้านอาหาร  เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลงาน องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ วว. ที่เข้าไปส่งเสริมสนับสนุน เกษตรกร ผู้ประกอบการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน  เพื่อสร้างความตระหนัก     และความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มเป้าหมาย    เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อมูลค่าผลผลิตและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

 

วว. โชว์กิจกรรม นวัตกรรมอาหารเพื่ออนาคต  BCG :  Food  for  the  future @ มหกรรมวิทย์ 2566