ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรของฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

17 Aug 2023

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "ผู้อำนวยการระดับต้น" รุ่นที่ ๑๐ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม นำโดยนางสาวฉันทนา เจริญศักดิ์ รองเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของดั๊บเบิ้ล เอ ที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บนแนวทาง ESG ในด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งได้เข้าใจถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบจากต้นกระดาษของเกษตรกร ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้และยังมีส่วนช่วยลดโลกร้อน โดยต้นกระดาษ 1 ต้นจะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 17.86 กิโลกรัม/ปี 

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรของฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

สำหรับสถานศึกษาหรือองค์กรที่สนใจเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ  ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://openhouse.doubleapaper.com/