ดั๊บเบิ้ล เอ ปลูกป่าชายเลน เพื่อโลก เพื่อเรา

17 Aug 2023

ด้วยตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน และร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ดั๊บเบิ้ล เอ ได้จัดกิจกรรม "ปลูกป่าชายเลน เพื่อโลก เพื่อเรา" ณ พื้นที่ชายฝั่งของตำบลสองคลอง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพนักงานดั๊บเบิ้ล เอ จิตอาสา ร่วมปลูกป่าชายเลน เป็นกล้าต้นโกงกางกว่า 100 ต้น พร้อมร่วมเก็บขยะในบริเวณป่าชายเลนที่ถูกซัดมาจากแหล่งชุมชน เพื่อร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สำหรับกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ดั๊บเบิ้ล เอ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 โดยเล็งเห็นความสำคัญของป่าชายเลนแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อระบบนิเวศ เพราะสามารถช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าป่าอื่น ๆ และยังช่วยกักเก็บก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

ดั๊บเบิ้ล เอ ปลูกป่าชายเลน เพื่อโลก เพื่อเรา

ดั๊บเบิ้ล เอ ปลูกป่าชายเลน เพื่อโลก เพื่อเรา