EXIM BANK ร่วมงานเครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย

16 Aug 2023

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าร่วมงานเครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย (Top Executives Meeting 'NIA x Innovation Thailand Alliance') เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ในการขับเคลื่อนนวัตกรรม และเชื่อมโยงโอกาสสร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่างองค์กร กับผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566

EXIM BANK ร่วมงานเครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย

ทั้งนี้ EXIM BANK ภายใต้บทบาทธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสร้างโลกสีเขียว ควบคู่กับนวัตกรรมการดูแลบุคลากร ได้แก่ "Flexi Benefits" ระบบสวัสดิการแบบยืดหยุ่นที่มุ่งสร้างความสุขให้แก่บุคลากร โดยสามารถเลือกใช้สวัสดิการได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตนเองและครอบครัว "Flexi Hours" ยกเลิกการตอกบัตรเข้า-ออกในการทำงาน และ "Birthday Leave" วันหยุดพิเศษในเดือนเกิด เสริมสร้าง Empathic Workplace และระบบนิเวศทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม