กรมควบคุมโรค และเครือข่าย จับมือตลาดยิ่งเจริญ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

03 Aug 2023

กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่ายกรุงเทพมหานคร สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 และมูลนิธิศุภนิมิต แห่งประเทศไทย จับมือตลาดยิ่งเจริญ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการดูแลสุขภาพในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

กรมควบคุมโรค และเครือข่าย จับมือตลาดยิ่งเจริญ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ณ ตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.ณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมบริหารตลาดยิ่งเจริญ กล่าวต้อนรับ

นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอก 2 ในประเทศไทยที่เกิดขึ้นในตลาดขนาดใหญ่ของภาคกลาง เริ่มจากจังหวัดสมุทรสาคร กระจายวงกว้างออกไปในหลายจังหวัดและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่พบในแรงงานต่างด้าว ด้วยขนาดปัญหาและความรุนแรงทำให้แรงงานต่างด้าวได้รับการดูแลสุขภาพที่ไม่ทั่วถึงและครอบคลุม กรมควบคุมโรคจึงจัดการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคได้ โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และชุมชน ในการขับเคลื่อนกลไกเครือข่าย และอาสาสมัคร มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั้งในสถานประกอบการ ตลาด และชุมชนต่างด้าว โดยพัฒนาอาสาสมัครที่เป็นแรงงานต่างด้าวให้มีความรู้เรื่องการป้องกันโรคโควิด 19 และโรคติดต่ออื่น ๆ

นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพ อสต. ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ได้รับการสนับสนุนจากโครงการความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข (TUC) ได้รับความร่วมมือเครือข่ายหลายภาคส่วนในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรอบรม อสต. ขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา ดำเนินการในสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในโซนกรุงธนใต้ จำนวน 3 เขต ได้แก่ เขตบางขุนเทียน เขตภาษีเจริญ และเขตบางแค และในปีงบประมาณ 2566 นี้ ขยายพื้นที่ดำเนินงานให้ครอบคลุมอีก 5 โซนเขต ได้แก่ เขตบางเขน เขตคลองเตย เขตคลองสามวา เขตจอมทอง และเขตพญาไท และขยายการดำเนินการในตลาดที่มีแรงงานต่างด้าว โดยดำเนินการที่ตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขนนี้เป็นแห่งแรก เป้าหมาย คือ แกนนำแรงงานต่างด้าว จำนวน 30 คน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค เตรียมความพร้อมในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ลดช่องว่างในการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางด้านสาธารณสุข กับแรงงานต่างด้าว ช่วยเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข และสร้างระบบเฝ้าระวังโรคที่สามารถตรวจจับได้เร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว ส่งผลให้ลดการแพร่กระจายโรคในชุมชน

ด้าน ดร.ณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลาดยิ่งเจริญ มีแรงงานต่างด้าว จำนวน 1,164 คน ซึ่งเป็นผู้ช่วยค้าในตลาด ส่วนมากร้อยละ 83 เป็นชาวเมียนมาร์ ที่ผ่านมาพบว่า แรงงานต่างด้าวในตลาดมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพไม่เพียงพอ ทางผู้บริหารตลาดเห็นความสำคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพ เพราะหากแรงงานต่างด้าวมีสุขภาพที่ดี ก็จะทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางตลาดยิ่งเจริญจึงให้ความร่วมมือกับกรมควบคุมโรคสนับสนุนและคัดเลือกแกนนำเข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้นำในการดูแลสุขภาพ และสามารถสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพไปยังแรงงานต่างด้าวอื่น รวมถึงสามารถเฝ้าระวังเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น นำความรู้ที่ได้รับไปป้องกันตนเอง เพื่อนร่วมงาน และครอบครัวได้

กรมควบคุมโรค และเครือข่าย จับมือตลาดยิ่งเจริญ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค