สสวท. เร่งปั้นเด็กไทยเป็นนักวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติ รับสมัครนักเรียนทุนพสวท. และโครงการห้องเรียนพสวท.(สู่ความเป็นเลิศ)

04 Aug 2023

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีกำรศึกษา 2566 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 และ โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกดำเนินการพร้อมกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์โดยใช้ข้อสอบเดียวกัน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2566 สมัครได้ที่เว็บไซต์ www.mwit.ac.th สอบถามเกี่ยวกับระบบสมัครสอบที่อีเมล [email protected]

สสวท. เร่งปั้นเด็กไทยเป็นนักวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติ รับสมัครนักเรียนทุนพสวท. และโครงการห้องเรียนพสวท.(สู่ความเป็นเลิศ)

ทั้งนี้ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสำมารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 40 ทุน สำหรับโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2567 จัดสรรให้ศึกษา ณ ศูนย์โรงเรียน พสวท.จำนวน 10 แห่ง ศูนย์ละไม่เกิน 30 คน คือ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดูรายละเอียดที่ https://www.facebook.com/dpstcenter สอบถามเกี่ยวกับทุน พสวท. ที่อีเมล [email protected] หรือฝ่าย พสวท. โทร. 0 2392 4021 ต่อ 2309 - 2311