ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

04 Aug 2023

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 การนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการศึกษา กล่าวให้การต้อนรับและมอบโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี และคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมพิธีอย่างอบอุ่น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ในปีการศึกษา 2566 นี้ มีนักศึกษาใหม่ (ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) รวม 455 คน ประกอบด้วย นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน 83 คน นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี 230 คน และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 142 คน ทั้งนี้ ในภาคเช้า เป็นกิจกรรม " รักน้อง คล้องใจ…นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ " พร้อมรับชมวีดิทัศน์แนะนำราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรับมอบโอวาทจากคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่สโมสรนักศึกษาฯ จากนั้น เป็นการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ ในหัวข้อ " การให้บริการและสวัสดิการนักศึกษา และการให้บริการทรัพยากรสารนิเทศฯ " โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ สำหรับช่วงเสวนา " ชีวิตคิดบวก" เป็นการแชร์ประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัย โดย " หมอเจี๊ยบ แพทย์หญิงลลนา ก้องธรนินทร์ " แพทย์เฉพาะทาง แผนกฉุกเฉินและประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Let's Be Heroes และกิจกรรม " รู้จักกันไว้…สโมสรนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสโมสรนักศึกษาคณะ " จากนั้น ในช่วงบ่ายเป็นการแยกฐานพบคณะและอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาใหม่ ตามลำดับ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นับเป็นจุดเริ่มต้น และเป็นกิจกรรมสำคัญของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับ รายละเอียดหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน ตลอดจนบริการต่างๆ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้ช่วยให้นักศึกษาใหม่ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขทั้งภายในรั้วราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และการใช้ชีวิตในสังคม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดตั้งขึ้นจากพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อสานต่อพระราชปณิธานและเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนและการวิจัยที่สร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมที่มีจิตในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่น ก่อนคิดถึงประโยชน์ของตัวเองพร้อมบริการสังคมด้วยความรู้ความชำนาญคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา ความมุ่งมั่นและด้วยความเป็นเลิศในวิชาชีพเพื่อทุกชีวิต ในสังคมอีกทั้งเป็นสถาบันที่ให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากลแก่ประชาชนอย่างไม่หวังผลกำไรโดยเฉพาะผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566