SINGER ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดโครงการยกระดับเกษตรกรสู่มืออาชีพที่ จ.ชลบุรี

04 Aug 2023

นายนราธิป วิรุฬห์ชาตะพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดโครงการสนับสนุนการส่งเสริมรายได้นอกภาคการเกษตรที่จังหวัดชลบุรี เปิดประตูสู่ภาคตะวันออก โดยโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร มีการพัฒนาทักษะทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ให้มีรายได้เพิ่มเติม สร้างความหลากหลายในอาชีพ สร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยนายไพชยนต์ กังวลกิจ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี นางปุญชิดา ธีรชนินกร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วม พร้อมด้วยสมาชิกเกษตรกรร่วมกิจกรรม

SINGER ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดโครงการยกระดับเกษตรกรสู่มืออาชีพที่ จ.ชลบุรี

นับเป็นการสะท้อนองค์กร 134 ปีที่เคียงคู่อยู่กับคนไทยมาทุกยุคสมัย ทีมผู้บริหารเล็งเห็นการบูรณาการ และดำเนินการเชิงรุก จึงเดินหน้าจัดโครงการในครั้งนี้ โดยจะเดินทางไปพบเกษตรกรทุกภูมิภาค ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคใต้ ใน 4 จังหวัดนำร่องได้แก่ ศรีสะเกษ ชลบุรี นครสวรรค์ สุราษฎร์ธานี มุ่งเน้นต่อยอดจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัย นำสินค้าจากทาง SINGER เพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้เกษตรกรพัฒนาทักษะการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร สร้างรายได้เสริมนอกภาคการเกษตร เพื่อการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น สร้างความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจและประเทศต่อไป

SINGER ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดโครงการยกระดับเกษตรกรสู่มืออาชีพที่ จ.ชลบุรี