โรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 3 จัดการอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566

07 Aug 2023

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่วิชาการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดฝึกอบรมและปฎิบัติการเรื่อง "การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ" ให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาลของ รพ.ลานนา และ รพ.ลานนา3 ตามแผนงานป้องกันอัคคีภัยประจำปี 2566 นำโดย นายยรรยง พินิจวงษ์ ผช.หน.งานป้องกันฯ เทศบาลนครเชียงใหม่ และทีมวิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่วิชาการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติการซ้อมแผนดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลลานนา ซึ่งถือเป็นการทบทวนความความรู้ข้อปฏิบัติ และบทบาทหน้าที่ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญเกี่ยวกับการจัดการกรณีฉุกเฉิน หากเกิดสถานการณ์จริงรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้มารับบริการได้รับความปลอดภัยสูงสุด ณ โรงพยาบาลลานนา 3 จ.เชียงใหม่

โรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 3 จัดการอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566

โรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 3 จัดการอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566