ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนครูมาไขกุญแจแห่งความสำเร็จ

07 Aug 2023
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขามหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ขอเชิญครู อาจารย์ ทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "กุญแจแห่งความสำเร็จ : เขียนแผนจัดการเรียนรู้เชิงรุกให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้"วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ จันทราอุกฤษฎ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทาทอง 2 โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนครูมาไขกุญแจแห่งความสำเร็จ

ผู้เข้ารับการอบรมครบหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอัญชลี แป้นสุวรรณ โทร. 081-864-4363