ม.หอการค้าไทย ร่วมกับ ม.เกษตรจัดเสวนาสุดยอดนักวิชาการจีนศึกษาแห่งประเทศไทย

29 Sep 2023

วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเสวนา "สุดยอดนักวิชาการจีนศึกษาแห่งประเทศไทย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักวิชาการผู้สอนภาษาจีน ได้มีโอกาสมาแลกปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อสามารถนำไปปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนในสถาบันของตน

ม.หอการค้าไทย ร่วมกับ ม.เกษตรจัดเสวนาสุดยอดนักวิชาการจีนศึกษาแห่งประเทศไทย

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ท่าน Feng Junying ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. Wang Huan เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย, รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, อาจารย์ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, รองศาสตราจารย์ Gao Huimin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายจีน พร้อมด้วยวิทยากรที่มาร่วมในงานเสวนา ณ ห้องปฏิบัติการ Event lab อาคาร 23 ชั้น 7  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566

ม.หอการค้าไทย ร่วมกับ ม.เกษตรจัดเสวนาสุดยอดนักวิชาการจีนศึกษาแห่งประเทศไทย