ม.ศรีปทุม เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "การสร้างบุคลากรและเยาวชนต้นแบบฯ"

21 Sep 2023

นายกสโมสรนักศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา SPU เข้าร่วมสัมนาเชิงปฎิบัติการ "การสร้างบุคลากรและเยาวชนต้นแบบ เพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางปัญญา สร้างสังคม รู้ รัก สามัคคี มีสันติสุขยั่งยืน"

ม.ศรีปทุม เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "การสร้างบุคลากรและเยาวชนต้นแบบฯ"

อาจารย์อาทิตย์ เสาธงใหญ่ ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และนางสาวรุ่งฤดี ขอร่มกลาง นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา นางสาวนาซ่า อัครคุณชูวัฒน์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ,นายสุรศักดิ์ คุ้มโนนคร้อ,นางสาวสัตตบงกช ขันทอง นักศึกษาคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ และนางสาวอนัญญา โฮนอก นักศึกษาคณะบัญชี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างบุคลากรและเยาวชนต้นแบบ เพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางปัญญา สร้างสังคม รู้ รัก สามัคคี มีสันติสุขยั่งยืน" โครงการภายใต้การดำเนินงานของ คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ที่มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เป็นประธานฯ และจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2566 และวันที่ 28-29 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมจักรพงษ์ อาคารเสนาธิปัตย์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ถนนพระรามที่ 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรหรือเยาวชนตันแบบ ผ่านการเรียนรู้และกิจกรรมการอบรมนวัตกรรมทางปัญญาภายใต้กรอบแนวคิด "STAR STEMS" ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาด้วยสถานการณ์จริง ให้เกิดความรู้ รัก สามัคคี และภูมิใจในชาติ นอกจากนั้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นำแนวคิดที่ได้รับจากการสัมมนาไปสู่การขยายผลหรือจัดทำโครงการที่เกิดประโยชน์แก่สถานศึกษาหรือชุมซนในพื้นที่ของตนต่อไปอย่างยั่งยืนต่อไป

ม.ศรีปทุม เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "การสร้างบุคลากรและเยาวชนต้นแบบฯ"