นักศึกษา BBA คณะพาณิชย์ฯ มธ. " ชนะเลิศ " Thailand Accounting Case Competition ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566

21 Sep 2023

นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลเหรียญเงิน (เข้ารอบ 15 ทีมสุดท้าย) จากการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ Thailand Accounting Case Competition ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

นักศึกษา BBA คณะพาณิชย์ฯ มธ. " ชนะเลิศ " Thailand Accounting Case Competition ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566

รางวัลชนะเลิศ นักศึกษาโครงการ BBA ชิงทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท ทีมพายอาร์กำลังสอง ประกอบด้วย1. อินทัช มหาพรรณ2. ณิชารีย์ ตันกาญจนานุรักษ์3. ภัณฑิลา อนันต์ธนทรัพย์4. เพชรรัตน์ ปกจ้าย 5. พิชญา หวังปรีดาเลิศกุลโดยมี อาจารย์ ดร.วรพงษ์ จันยั่งยืน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลเหรียญเงิน (เข้ารอบ 15 ทีมสุดท้าย) นักศึกษาภาควิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรปริญญาตรี ภาคภาษาไทย 4 ปี จำนวน 2 ทีม ได้แก่ทีม Maha Ranee ประกอบด้วย1. พัณณิตา อยู่สนอง2. ศิวาพร อบมาสุ่ย3. ปัณฑารีย์ หอมเอนก4. สุพิชชา สิงห์ทอง5. อภิชญา อินทรวัง และทีม Little Miss You So Much ประกอบด้วย1. ณภุทร จันทลักขณา2. ธนกฤต สุทธิชยาพิพิฒน์3. รัตนา ไชยธงรัตน์4. กัลยารัตน์ งามแสง5. จุฑามาศ วิกรยานนท์โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ยลระบิล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

การแข่งขันครั้งนี้มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 98 ทีม โดยส่งบทวิเคราะห์กรณีศึกษาจำนวน 70 ทีม จาก 22 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และจาก 70 ทีม กรรมการได้คัดเลือก 15 ทีมผ่านเข้ารอบ เพื่อแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ในวันนี้ วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6

นักศึกษา BBA คณะพาณิชย์ฯ มธ. " ชนะเลิศ " Thailand Accounting Case Competition ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566