"ลินดา เกณฑ์มา"มุ่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

21 Sep 2023

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการโครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม Green University ครั้งที่ 5 ซึ่งมีตนเป็นประธาน ในที่ประชุมผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มบส. ได้นำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย อาทิ การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน, การใช้พลังงานสีเขียว, การจัดการขยะและของเสีย, การใช้ทรัพยากรน้ำ, การจัดการระบบการขนส่งภายใน และการศึกษาและการวิจัยที่สัมพันธ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะนำไปสู่การพิจารณา UI Green Metrix World University Rankings 2023 ต่อไป

"ลินดา เกณฑ์มา"มุ่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

ผศ.ดร.ลินดา กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ได้มีการเสนอรายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามเกณฑ์ UI Green Metrix World University Rankings 2022 ประจำปี 2565 ที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับที่ 757 ของโลกหรือ อันดับที่ 40 ของประเทศไทย และเกณฑ์การประเมิน UI Green Metrix World University Rankings 2023 ประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อเป็นแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลและนำส่งข้อมูลเข้าระบบประเมินการจัดอับดับมหาวิทยาลัยสีเขียว อย่างไรก็ตามตนเชื่อว่าการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรการประหยัดพลังงาน การดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) และกิจกรรม 7 ส. กิจกรรมเหล่านี้จะสามารถขับเคลื่อน มบส. สู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกได้แน่นอน

ผศ.ดร.ลินดา กล่าวอีกว่า ถือเป็นความภาคภูมิใจของ มบส. อย่างมากที่ Times Higher Education (THE) ซึ่งเป็นองค์กรจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาแก่สถาบันชั้นนำทั่วโลก ในเรื่อง Impact Ranking ได้เห็นความสามารถของดร.ธนิดา สุจริตธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าโครงการการพัฒนาเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) มบส. และเชิญเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "The role of community engagement to ensure relevant teaching, learning, research and innovation (บทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนที่สัมพันธ์กับการสอน การเรียน การวิจัย และนวัตกรรม อย่างแท้จริง)" ในงาน "THE Universtiy IMPACT FORUM: Developing and enhancing quality education in Africa" ที่จะการเสวนาในวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยแอฟริกาใต้ หรือ University of South Africa (UNISA) ด้วย

"ลินดา เกณฑ์มา"มุ่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก