ม.รามคำแหง ช่วยค่าเล่าเรียนให้นักศึกษาประสบภัยโกดังพลุระเบิด

20 Sep 2023

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ กรณีเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บดอกไม้เพลิง ตำบลมูโนะ อำเภอะสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษา ภาค 2 ปีการศึกษา 2566

ม.รามคำแหง ช่วยค่าเล่าเรียนให้นักศึกษาประสบภัยโกดังพลุระเบิด

สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย นักศึกษาส่วนภูมิภาค ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าธรรมเนียมการสอบ

ผู้ประสงค์ขอรับการยกเว้น ดำเนินการได้บัดนี้ - 15 พฤศจิกายน 2566  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.ru.ac.th/scholarshipพร้อมส่งหลักฐานสำเนาบัตรนักศึกษา สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมหนังสือรับรองจากทางอำเภอ ที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-310-8076