โรงพยาบาลยันฮี ตอกย้ำการเป็นหน่วยงานมาตรฐานระดับสากล เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการแพทย์ แก่องค์กรพันธมิตร ปูพื้นฐานสร้างบุคลากรคุณภาพ เพื่อประโยชน์แก่สังคม

22 Sep 2023

โรงพยาบาลยันฮี ตอกย้ำการเป็นหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานในระดับสากล เปิดบ้านต้อนรับ 2 หน่วยงานและองค์กรพันธมิตร ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตและสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขต EEC อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พร้อมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการแพทย์และด้านวิชาการ การดูแลบริการสุขภาพและการบริบาลขั้นสูง โดยได้รับเกียรติจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง จากโรงพยาบาลยันฮี ร่วมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้อันเป็นประโยชน์ ตอกย้ำการเป็นหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานระดับสากล ทั้งยังเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้และบริการทางวิชาการแก่องค์กรและหน่วยงานที่มีความสนใจเพื่อก่อประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม

โรงพยาบาลยันฮี ตอกย้ำการเป็นหน่วยงานมาตรฐานระดับสากล เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการแพทย์ แก่องค์กรพันธมิตร ปูพื้นฐานสร้างบุคลากรคุณภาพ เพื่อประโยชน์แก่สังคม

ศูนย์ทันตกรรมแบบครบวงจร โรงพยาบาลยันฮี นำโดย ทันตแพทย์อำนวย สันติวิภานนท์ หัวหน้าทันตแพทย์ ศูนย์ทันตกรรม และศูนย์ศัลยกรรมขากรรไกร พร้อมด้วย นางสาวบุญศรี พรหมดวง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และ นางสาวพรปวีณ์ เรืองอัศวไชย ผู้อำนวยการศูนย์ทันตกรรม ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าศึกษาดูงานในคลินิกทันตกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชา "การบริหารจัดการคลินิกทันตกรรม" โดยเบื้องต้นผู้บริหารของโรงพยาบาลได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาและนำเสนอระบบบริหารจัดการศูนย์ทันตกรรม ก่อนจะนำคณะนักศึกษาและอาจารย์ไปเยี่ยมชมศูนย์ทันตกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหัตถการทุกประเภทที่โรงพยาบาลเปิดให้บริการดูแลรักษาสุขภาพฟันและช่องปากแก่ประชาชนแบบครบวงจร ภายใต้การดูแลโดยทีมทันตแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางจากหลากหลายสาขา

สำหรับในการเปิดบ้านเพื่อต้อนรับว่าที่หมอฟันจากรั้วแม่โดมเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทุกท่านยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องตรวจ ที่สามารถรองรับผู้เข้ารับบริการได้มากถึง 83 ห้อง ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน เช่น 3D CT X-RAY, Digital Dentistry Technology (ระบบดิจิทัลทางทันตกรรม), CAD/CAM Dental Lab (แลบปฏิบัติการเซรามิคทันตกรรม), Endodontic Microscope(การรักษารากฟันโดยใช้กล้องไมโครสโคป) เป็นต้น

ในขณะที่ ศูนย์ผู้สูงอายุแบบครบวงจร โรงพยาบาลยันฮี นำโดย นางสาวจีราภรณ์ โพธิ์กระจ่าง ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลศูนย์ผู้สูงอายุฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม หลักสูตรพนักงานบริการสุขภาพและการบริบาลขั้นสูง (Care Angel Program) จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขต EEC อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนภายใต้การสนับสนุนจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 40 ท่าน

พร้อมเปิดพื้นที่เพื่อจัด "ฝึกอบรมภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงวัยขั้นพื้นฐาน ในระหว่างวันที่ 11 กันยายน - 30 ตุลาคม 2566" ทั้งนี้เพื่อร่วมปูพื้นฐานในการสร้างมาตรฐานด้านการบริบาลขั้นสูงให้แก่บุคลากรรุ่นใหม่ที่เปี่ยมคุณภาพในอนาคต ภายใต้การให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับทีมงานสหวิชาชีพของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อันเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพและบำบัดรักษาโรคในผู้สูงอายุแบบครบวงจร

สำหรับโครงการการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการแพทย์และด้านวิชาการในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมืออีกมิติหนึ่ง เพื่อผลิตบุคลากรการแพทย์ที่มีคุณภาพสู่ระบบสาธารณสุขไทย ทั้งยังถือเป็นการตอกย้ำว่า นอกจากโรงพยาบาลยันฮี จะเป็นหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานระดับสากลแล้ว ยังเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้และบริการทางวิชาการแก่องค์กรและหน่วยงานที่มีความสนใจเพื่อก่อประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมอีกด้วย

โรงพยาบาลยันฮี ตอกย้ำการเป็นหน่วยงานมาตรฐานระดับสากล เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการแพทย์ แก่องค์กรพันธมิตร ปูพื้นฐานสร้างบุคลากรคุณภาพ เพื่อประโยชน์แก่สังคม