GE SPU นำนักศึกษาทำกิจกรรม โครงการ ปลูกต้นไม้ "มุ่งสู่ Net Zero" ฟื้นฟูป่าชายเลน สร้างเศรษฐกิจฐานราก ลดก๊าซเรือนกระจก

25 Sep 2023

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม (GE) โดย อาจารย์กัลยา คงอนุมัติ และอาจารย์วันเพ็ญ ลงยันต์ จัดกิจกรรมจิตอาสาและส่งเสริมการเรียนรู้ โครงการ ปลูกต้นไม้ "มุ่งสู่ Net Zero" ด้วยการนำนักศึกษาลงพื้นที่ปลูกป่าชายเลน ที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรักษาระบบนิเวศในพื้นที่, สนับสนุน CARBON NEUTRALITY และสร้างเครือข่าย การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดโลกร้อนในระยะยาว ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ณ กองทัพเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

GE SPU นำนักศึกษาทำกิจกรรม โครงการ ปลูกต้นไม้ "มุ่งสู่ Net Zero" ฟื้นฟูป่าชายเลน สร้างเศรษฐกิจฐานราก ลดก๊าซเรือนกระจก

สำหรับ"ป่าชายเลน" ที่เราคุ้นเคยเป็นแหล่งกักเก็บบลูคาร์บอนที่สำคัญ โดยป่าชายเลนดูดซับก๊าซเรือนกระจกไว้ตามลำต้น กิ่ง ใบ และรากไม้ใต้ดิน ซึ่งพื้นที่ป่าชายเลน 1 เฮกตาร์ สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 8 ตันต่อปี มากกว่าการดูดซับโดยป่าบกเขตร้อน 2-4 เท่า ในประเทศไทย มีพื้นที่ป่าชายเลนประมาณ 1.5 ล้านไร่ หรือประมาณ 0.24 ล้านเฮกตาร์ ซึ่งสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงถึง 11 ล้านตันต่อปี และในปี 2565 บีซีพีจี ได้เพิ่มแหล่งกักเก็บบลูคาร์บอน ด้วยการปลูกป่าชายเลนเป็นจำนวน 293 ไร่ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์พิชิตเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2573

GE SPU นำนักศึกษาทำกิจกรรม โครงการ ปลูกต้นไม้ "มุ่งสู่ Net Zero" ฟื้นฟูป่าชายเลน สร้างเศรษฐกิจฐานราก ลดก๊าซเรือนกระจก