"ซีเอ็ด" มอบหนังสือ "สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ" มูลค่า 6.8 ล้าน สนับสนุน "ห้องสมุดประชาชน" เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

27 Sep 2023

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) "ซีเอ็ด" ผู้ให้บริการหนังสือและสื่อความรู้ทั่วประเทศไทย โดย คุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้ คุณนิวัฒน์ วัฒนสิริมนต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ร่วมมอบหนังสือให้แก่ "สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" จำนวน 32,785 เล่ม รวมมูลค่า 6,826,355 บาท เพื่อร่วมส่งต่อให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ห้องสมุดประชาชน ใน 7 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา หาญพล นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย คุณสุจิตร สุวภาพ กรรมการและเลขานุการสมาคม หัวหน้าโครงการศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยคณะบรรณารักษ์จาก 7 จังหวัด ร่วมรับมอบหนังสือ

"ซีเอ็ด" มอบหนังสือ "สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ" มูลค่า 6.8 ล้าน สนับสนุน "ห้องสมุดประชาชน" เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

สำหรับโครงการมอบหนังสือ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้แก่ห้องสมุดสำหรับศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ใน 7 จังหวัด ได้แก่ (1) ห้องสมุดประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2) ห้องสมุดประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์ (3) ห้องสมุดประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี (4) ห้องสมุดประชาชน จังหวัดลำปาง (5) ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดเพชรบูรณ์ (6) ห้องสมุดประชาชน จังหวัดขอนแก่น (7) ห้องสมุดประชาชน จังหวัดสมุทรสงคราม ซีเอ็ดมีความมุ่งหวังที่จะสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เข้มแข็งเกิดขึ้น เพิ่มสร้างโอกาส 'สังคมรักการอ่าน' เข้าถึงทุกภาคส่วน และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนไทยในสังคม

ภายในงาน ห้องสมุดประชาชนทั้ง 7 แห่งมีการแสดงผลงานในการขับเคลื่อน ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน บทบาทและผลลัพธ์ที่ส่งผลต่อชุมชนในวงกว้าง ตั้งแต่การอบรมหลักสูตรอาชีพที่สอง จนกลายเป็นอาชีพหลัก สร้างความรู้ สู่ทักษะ เสริมรายได้ ให้ความสุขอย่างยั่งยืน จนสามารถนำมาถอดบทเรียนแห่งความสำเร็จได้ งานมอบหนังสือดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ถนนสงเคราะห์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240