กทม.แจงจัดหาที่จอดรถอำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการ รพ. - ตลาดนัดจตุจักร

11 Sep 2023

นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (สนพ.) กทม.กล่าวกรณีมีผู้เสนอแนะให้พิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าจอดรถในสถานที่ราชการ โดยเฉพาะโรงพยาบาล (รพ.) กลาง และตลาดนัดจตุจักรว่า รพ.กลาง ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารจอดรถใต้ดิน 4 ชั้น สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 มี.ค.51 เพื่อรองรับการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการของ รพ.กลางที่เพิ่มขึ้นทุกปี ประกอบกับ รพ.ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจ มีที่จอดรถจำกัด และอัตราค่าบริการจอดรถบริเวณโดยรอบ รพ.มีราคาสูง ทำให้มีผู้ที่ไม่ได้มารับบริการ รพ.กลาง แอบอ้างเข้ามาจอดรถใน รพ.จำนวนมาก และมีเหตุโจรกรรมรถยนต์อยู่เสมอ จึงมีความจำเป็นต้องติดตั้งระบบควบคุมการเข้า-ออกของรถยนต์ระบบอัตโนมัติ เพื่อตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยให้แก่ทรัพย์สินของผู้มารับบริการและทางราชการ ซึ่ง รพ.ได้ดำเนินการตามประกาศ กทม.เรื่อง กำหนดขนาดและชนิดยานยนต์ อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและการยกเว้น หรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ในอาคารที่จอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2533 โดยในกรณีที่เป็นผู้มารับบริการและมีตราประทับของหน่วยงานจะได้รับส่วนลดร้อยละ 50 ทั้งนี้ รายได้จากการเก็บเงินค่าบริการจอดรถยนต์จะนำเข้าเป็นรายได้เงินบำรุง รพ.กลาง เพื่อนำมาใช้ดูแลบำรุงรักษาระบบให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาระบบการให้บริการแก่ผู้มารับบริการในด้านต่าง ๆ โดย รพ.กลางได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับบริการทราบถึงระเบียบการใช้บริการที่จอดรถยนต์บริเวณหน้าลิฟต์ของอาคารที่จอดรถยนต์ชั้นใต้ดินและอาคารอนุสรณ์ 100 ปี ทุกชั้น และจะเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่อไป

กทม.แจงจัดหาที่จอดรถอำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการ รพ. - ตลาดนัดจตุจักร

นายศุภพิพัฒน์ บัลนาลังก์ ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร (สงต.) กล่าวว่า ปัจจุบัน สงต.บริหารจัดการสถานที่จอดรถและจัดเก็บค่าจอดรถภายในตลาดนัดจตุจักร โดยอนุญาตให้บริษัทเอกชนเข้ามาจัดเก็บค่าจอดรถยนต์ตามอัตราที่ สงต.กำหนด ดังนี้ จอดฟรี 1 ชั่วโมง (ชม.) แรก จากนั้น 2 ชม./20 บาท, 3 ชม./30 บาท, 4 ชม./40 บาท, 5 ชม./80 บาท, 6 ชม./100 บาท และ 6 ชม.ขึ้นไป 400 บาท จอดค้างคืน 1,000 บาท เศษของ ชม. จะคิดเป็น 1 ชม. สำหรับรถจักรยานยนต์เหมาจ่ายครั้งแรก 20 บาท โดยค่าธรรมเนียมค่าจอดรถยนต์ดังกล่าวมีอัตราถูกกว่าสถานที่จอดรถของภาคเอกชนที่อยู่บริเวณข้างเคียง และเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้มาใช้บริการ จึงไม่ได้มีการปรับอัตราค่าจอดรถเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

กทม.แจงจัดหาที่จอดรถอำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการ รพ. - ตลาดนัดจตุจักร