EXIM BANK จับมือพันธมิตรนำผู้นำรุ่นใหม่ขับเคลื่อนการส่งออกไทย "TOP X" รุ่น 2 ศึกษาดูงานนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการชั้นนำของไทย

11 Sep 2023

ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และ ผศ.ดร.นพพร เรืองวานิช ผู้อำนวยการหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำผู้เข้าอบรมหลักสูตร TOP X Exporter Network รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ EXIM BANK สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (สภาหอฯ) และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรม Global Innovation Center (GIC) บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด (Thai Union Group) เพื่อศึกษาดูงานด้านการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต (Processing) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) การพัฒนารสชาติ และสัมผัสอื่น ๆ (Sensory) รวมทั้งการสร้างมูลค่าให้กับวัตถุดิบที่มี (Co-products) ในสินค้า โดยมีนายชู ชง ชาน ผู้อำนวยการกลุ่มด้านกิจการกลุ่มบริษัท Thai Union Group ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ World of Work and Insights to Shape Professional Growth ณ อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566

EXIM BANK จับมือพันธมิตรนำผู้นำรุ่นใหม่ขับเคลื่อนการส่งออกไทย "TOP X" รุ่น 2 ศึกษาดูงานนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการชั้นนำของไทย