สาขาสังคมพัฒน์ฯ มบส. MOU เทศบาล ต.หลักห้า จ. สมุทรสาคร จัดการเรียนการสอน การวิจัย และวิชาการ

14 Sep 2023

ผศ.ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มบส.) กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สาขาสังคมพัฒน์ฯ )มบส. ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และวิชาการ ระหว่างสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มบส. กับนางขวัญดาว สุมนัส นายกเทศมนตรีตำบลหลักห้า อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยสาขาสังคมพัฒน์ฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มบส. มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

สาขาสังคมพัฒน์ฯ มบส. MOU เทศบาล ต.หลักห้า จ. สมุทรสาคร  จัดการเรียนการสอน การวิจัย และวิชาการ

ด้านผศ.ดร.ภาวิณี บุนนาค ประธานสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มบส. กล่าวว่า นอกจากนี้สาขาสังคมพัฒน์ฯ ยังมีนโยบายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นภาคทฤษฎีควบคู่กับภาคปฏิบัติ เชื่อมโยงโลกวิชาการสู่พื้นที่ปฏิบัติงานจริงอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการพัฒนาโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะและการปฏิบัติงานของผู้เรียน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาได้พัฒนาผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมในวงกว้าง ดังนั้นการขยายความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และวิชาการจึงควรที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ผศ.ดร.ภาวิณี กล่าวต่อว่า สำหรับสาระสำคัญของการทำงานร่วมกันของ2 หน่วยงานมีดังนี้ 1.การให้ความร่วมมือกันในการดาเนินการห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) ในชุมชน เพื่อให้ชุมชนเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ พื้นที่วิจัย แหล่งบริการวิชาการ 2. การเอื้อเฟื้อบุคลากร สถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการจัดการเรียน การสอน การวิจัย และวิชาการ 3. ทั้งสองหน่วยงานสามารถเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โฆษณา หรือให้ข้อมูลข่าวสารจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับความร่วมมือ ในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ได้ หากไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อีกฝ่ายหนึ่ง โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อน 4. การเก็บข้อมูลและการสำรวจพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหลักห้า จะต้องมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ตำบลหลักห้าไปด้วยทุกครั้ง และ5.นักศึกษาที่ลงพื้นที่จะต้องปฏิบัติตนตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ตำบลหลักห้าอย่างเคร่งครัดด้วย

สาขาสังคมพัฒน์ฯ มบส. MOU เทศบาล ต.หลักห้า จ. สมุทรสาคร  จัดการเรียนการสอน การวิจัย และวิชาการ