EXIM BANK คว้ารางวัลสุดยอดหน่วยงานภาครัฐ "สำเภา-นาวาทอง" ประจำปี 2566

13 Sep 2023

ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) รับมอบโล่รางวัล "สำเภา-นาวาทอง" ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานภาครัฐที่ปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการปรับระเบียบหรือกฎเกณฑ์ให้ทันสมัย ตลอดจนนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ช่วยลดอุปสรรคในการดำเนินงานร่วมกับภาคธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม จัดโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานมอบรางวัล และนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566

EXIM BANK คว้ารางวัลสุดยอดหน่วยงานภาครัฐ "สำเภา-นาวาทอง" ประจำปี 2566

ทั้งนี้ EXIM BANK เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการปลดล็อกกฎหมายกฎระเบียบ (Regulatory Guillotine) และปรับปรุงการให้บริการเพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจไทยให้สามารถปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านประสิทธิภาพและกระบวนการ โดยให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการขององค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบวงจร (Total Solutions for All Customers) ทั้งการเติมความรู้ พัฒนาระบบประเมินตนเองเพื่อประเมินความพร้อมผู้ส่งออกไทย (TERAK Application) พร้อมให้ความรู้และเสริมทักษะการส่งออกผ่านทาง E-learning การเติมโอกาส เสริมช่องทาง E-commerce สู่ตลาดต่างประเทศและสร้างเครือข่ายผ่าน Business Matching การเติมเงินทุนพร้อมประกันการส่งออกและลงทุนให้ผู้ประกอบการไทย รวมถึงการเติมความสะดวกด้วยระบบเทคโนโลยีและ Application พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการติดต่อเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ สนับสนุนลูกค้าและผู้ประกอบการไทยให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจส่งออก หรือยกระดับการแข่งขัน ขยายธุรกิจการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

EXIM BANK คว้ารางวัลสุดยอดหน่วยงานภาครัฐ "สำเภา-นาวาทอง" ประจำปี 2566