กรมที่ดินได้รับรางวัล "สำเภา-นาวาทอง" ประจำปี 2566 ประเภทหน่วยงานระดับกรม

15 Sep 2023

นายวสันต์ สุภาภา รองอธิบดีกรมที่ดิน เข้ารับโล่รางวัล "สำเภา - นาวาทอง" ประจำปี 2566 ประเภทหน่วยงานระดับกรม จากดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา ณ หอประชุม ชั้น 7 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

กรมที่ดินได้รับรางวัล "สำเภา-นาวาทอง" ประจำปี 2566 ประเภทหน่วยงานระดับกรม

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้จัดทำรางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ รางวัล "สำเภา - นาวาทอง" ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นปีที่ 2 ในการมอบรางวัลนี้ เพื่อเป็นการให้กำลังใจและเชิดชูเกียรติ ยกย่องหน่วยงานภาครัฐที่ได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งกรมที่ดินได้ดำเนินการเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านประสิทธิภาพกระบวนงาน การเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัลและการปรับปรุงการให้บริการซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการที่จะดึงดูดชาวต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทย อันเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างมาก