มบส.จับมือ สป.อว. และ มก. เดินหน้าโครงการพี่เลี้ยง

19 Sep 2023

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดทำข้อตกลงความร่วมมือกันในโครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยงที่มีความเข้มแข็งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา/ฝึกอบรม รวมทั้งเกิดการพัฒนางานการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษาที่กำลังเริ่มต้นหรือดำเนินงานมาแล้วระยะหนึ่ง แต่ยังไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน

มบส.จับมือ สป.อว. และ มก. เดินหน้าโครงการพี่เลี้ยง

ผศ.ดร.ลินดา กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ให้สถาบันอุดมศึกษาน้องเลี้ยงสามารถจัดตั้งหน่วยงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างเป็นระบบ ภายในระยะเวลาอันสั้น และสามารถดำเนินการพัฒนาและยกระดับศักยภาพได้ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา(Road Map) ของสป. อว.ต่อไป อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรที่ดูแลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันอุดมศึกษาน้องเลี้ยง มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และสังคม และสร้างเครือข่ายการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษาด้วย

"ส่วนการดำเนินงานจะมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานหลัก และที่ผ่านมาได้มีการจัดอบรมการเขียนแผนและกลไกการนำไปใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย ให้สอดคล้องพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและ นวัตกรรม พ.ศ. 2564 ให้แก่นักวิจัยทุนภายนอกปี 2566 ที่ทำสัญญาหลัง7 พ.ค.2565 และในวันที่ 20 กันยายน 2566 จะมีการประชุมผู้บริหารและแลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย ฯ และระเบียบ โครงสร้าง ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการสร้างความตระหนักให้กลุ่มผู้บริหารด้วย และภายในเดือนกันยายนนี้ทางสป.อว.ก็จะมาตรวจประเมิน เยี่ยมชม สถาบันอุดมศึกษาน้องเลี้ยง มบส. ด้วย"ผศ.ดร.ลินดา กล่าว