CEO เซอร์ทิส ร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตร The Big Blue Ocean ครั้งที่ 2 โดยธนาคารกรุงเทพ<br>แนะแนวทางบริหารจัดการองค์กร เสริมความได้เปรียบทางธุรกิจด้วยเอไอและข้อมูล

19 Sep 2023

คุณธัชกรณ์ วชิรมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เซอร์ทิส จำกัด (ขวา) ได้รับเกียรติจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยคุณธนวัฒน์ พฤกษานานนท์ รองประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ (ซ้าย) เชิญร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตร The Big Blue Ocean จัดขึ้นโดยธนาคารกรุงเทพต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเอไอและข้อมูล ภายใต้หัวข้อ "วิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรให้เข้าใจทั้งสถานะของธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ" แก่ผู้บริหารและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมหลักสูตรจากหลากหลายแวดวงอุตสาหกรรมในประเทศไทย ให้เข้าใจถึงกระบวนการและขั้นตอนที่สำคัญในการนำเอไอและข้อมูลไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ พร้อมปูทางวิธีการที่เหมาะสมในการยกระดับการบริหารองค์กรยุคใหม่ให้ก้าวทันการแข่งขันในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยกิจกรรมการบรรยายในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรอบรมสำหรับผู้ประกอบการกลุ่มลูกค้าของธนาคารกรุงเทพ จัดขึ้น ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

CEO เซอร์ทิส ร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตร The Big Blue Ocean ครั้งที่ 2 โดยธนาคารกรุงเทพ<br>แนะแนวทางบริหารจัดการองค์กร เสริมความได้เปรียบทางธุรกิจด้วยเอไอและข้อมูล