จุฬาฯ ร่วมมือกรมสรรพากร พัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการและรายวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านการบริหารจัดการและการจัดเก็บภาษี แห่งแรกของไทย

19 Sep 2023

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรมสรรพากร ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ และรายวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านการบริหารจัดการ และการจัดเก็บภาษีอากร เพื่อใช้ในการจัดการความรู้ และการเผยแพร่ความรู้สู่ภาคประชาชน บุคลากรในภาครัฐ ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรที่ ทำงานทางด้านการบริหารจัดการ และการจัดเก็บภาษีอากรทั้งในและต่างประเทศ ให้มีสมรรถนะและความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ ทั้งด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้สอดรับกับกระแสโลก และร่วมมือกันดำเนินโครงการการจัดการความรู้และพัฒนาบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

จุฬาฯ ร่วมมือกรมสรรพากร พัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการและรายวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านการบริหารจัดการและการจัดเก็บภาษี แห่งแรกของไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมสรรพากร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 801 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ผู้ร่วมลงนามเป็นพยาน ประกอบด้วย รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ และนายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ รองอธิบดีกรมสรรพากร

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นการผสานความร่วมมือกับส่วนงานภาครัฐ เพื่อร่วมกันสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการร่วมกับวิชาชีพ ระหว่างสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ คณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์ กับหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีบทบาทสำคัญของประเทศไทยในด้านการจัดบริหารจัดการ และการจัดเก็บภาษีอากร เป็นการสร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการศาสตร์สหสาขาวิชา ทั้งด้านพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ที่เป็นการเรียนรู้ ในรูปแบบที่ยืดหยุ่น ไม่จำกัดแค่ในเฉพาะในห้องเรียน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิตคนออกไปทำงานที่ตรงกับความต้องการของสายงาน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการและการจัดเก็บภาษีของประเทศต่อไป

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวถึงความสำคัญและความร่วมมือในครั้งนี้ว่า กรมสรรพากรมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษี การเสนอแนะ และการใช้นโยบายทางภาษีอากร เพื่อให้ได้ภาษีตามเป้าหมายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ประกอบกับวิสัยทัศน์หลักที่เน้นด้านการสร้างคน มีการลงทุนด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง การร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้จึงเป็นการสร้างและพัฒนาบุคลากรของกรมสรรพากรให้มีความเชี่ยวชาญและมีความลุ่มลึกด้านการบริหารจัดเก็บภาษีอากร สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจาก Big Data ที่กรมสรรพากรได้รับมาจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อบริหารจัดการและใช้ข้อมูลเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดเก็บภาษี รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้ทักษะการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีผ่านการประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างบริการใหม่ๆ ให้ตรงใจผู้เสียภาษีมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังรองรับการเรียนรู้สำหรับบุคคลภายนอกอีกด้วย

รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ เปิดเผยว่า บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ มีพันธกิจในการจัดการศึกษาหลักสูตรสหสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของจุฬาฯ ปัจจุบันมีหลักสูตรสหสาขาวิชาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากกว่า 30 สาขาวิชา หลักสูตรเหล่านี้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการศาสตร์หลากหลายศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ระดับบัณฑิตศึกษา โดยดำเนินการภายใต้โครงการบริการวิชาการ การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ CUGS Academy : Lifelong Learning and Interdisciplinary Graduate School, Chulalongkorn University ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ Online, Blended Learning, On-demand และระบบคลังหน่วยกิตสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (CUGS-CBS) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย

จากความร่วมมือในครั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรมสรรพากรจะร่วมกันออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสหสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ตอบโจทย์ผู้เรียนและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสังคม โดยจะเปิดสอนในระดับปริญญาโท ทางด้านการบริหารจัดเก็บภาษี และด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดเก็บภาษี ซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการศาสตร์ทั้งด้านศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยความร่วมมือของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และกรมสรรพากร เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ และการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการภาษี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป นอกจากนี้จะร่วมกันพัฒนารายวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านการบริหารจัดการ และการจัดเก็บภาษีอากร เพื่อการพัฒนาทักษะของบุคลากรกรมสรรพากร และบุคคลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิต CUGS Academy

จุฬาฯ ร่วมมือกรมสรรพากร พัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการและรายวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านการบริหารจัดการและการจัดเก็บภาษี แห่งแรกของไทย