มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ นำไปสู่การผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

18 Sep 2023

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช.  ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการพัฒนากำลังคนผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และระบบ E-Workforce Ecosystem  โดยมี ดร.โชติรัส  ชวนิชย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย และนางสาวจุลลดา  มีจุล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานลงนาม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ สถาบันพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ นำไปสู่การผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

โดย ดร.โชติรัส  ชวนิชย์  กล่าวว่า แนวทางของ สคช. เป็นการพัฒนากำลังคนที่ตอบโจทย์เทรนด์ของปัจจุบัน โดยเฉพาะบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ที่ส่วนใหญ่แล้วเรียนจบจะไม่ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น แต่จะมองหาการรับรองในวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย ขณะที่เป็นไปตามเทรนด์สากลที่มีการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย พร้อมเข้าสู่โลกของการทำงานในอนาคตต่อไป

นางสาวจุลลดา  มีจุล  กล่าวว่า ภายใต้ความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน จะเป็นอีกครั้งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับกำลังคน ในการร่วมกันเชื่อมโยงคุณวุฒิวิชาชีพกับคุณวุฒิการศึกษา พร้อมวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาให้เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพ ที่นักศึกษาสามารถสั่งสมสมรรถนะการเรียนรู้ Competency Credit Bank ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมการเข้าใช้งานระบบ E-Portfolio ซึ่งในอนาคตจะมีระบบ E-Coupon ที่จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม Up-skill Re-skill อีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ ถูกรวบรวมไว้บน E-Workforce Ecosystem เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต Life Long Learning ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในวัยเกษียณ ก็จะมีความรู้ติดตัว เป็นผู้สูงวัยที่มีความตื่นตัว ทันโลกทันสมัยตลอดเวลา

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ นำไปสู่การผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน