มบส.ลุยจัด 27 กิจกรรมชมรมสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ

05 Sep 2023

รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักกิจการนักศึกษา มบส.ได้ร่วมกับองค์การนักศึกษา จัด "กิจกรรมโครงการเปิดโลกกิจกรรมชมรมต้อนรับความเท่าเทียม" เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีโอกาสตัดสินใจเลือกศึกษาหรือพัฒนาความสามารถของตนเองผ่านการเข้าร่วมชมรม ภายใต้การยกระดับนักศึกษาสู่ความเป็นพลโลก หรือ Global Citizen ผ่านการแสดงจุดยืนขององค์กรสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศไม่ว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิง รวมถึง LGBTQIA+ อันเป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ที่ 5 Gender Equality ซึ่งเป็นบุคลากรในสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมปราศจากการเลือกปฏิบัติอย่างเสมอมาอันเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล และตัวชี้วัดอื่นๆหลายตัวชี้วัด

มบส.ลุยจัด 27 กิจกรรมชมรมสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ

รศ.สายัณ กล่าวต่อไปว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีบุคลากรสำนักกิจการนักศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก พร้อมมีการสอบถามผลงานของชมรมต่างๆ ที่ผ่านมาด้วย ซึ่งพบว่านักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมชมรมเป็นจำนวนมาก เพราะทำให้นักศึกษาแต่ละคณะสาขาวิชาสามารถที่จะแสดงออกและพัฒนาความสามารถศักยภาพของตนเองผ่านการเข้าร่วมชมรมได้เป็นอย่างดี และแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรมในอนาคตมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ (SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมาย ส่วนชมรมที่จัดขึ้นมีดังนี้ 1. ปิดทองหลังพระ 2. รู้รักษ์ถิ่น3. Volleyball 4. บัณฑิตอาสา 5. ฟุตบอล6. CT Volunteers BSRU 7. ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 8. BANDEJ Cooking Club9. Board Game10. Suriya Telescope 11. BSRU Taekwondo 12. เพื่อนอุตสาหกรรม 13. วัยรุ่นไทยใจอาสาอพ.สธ. 14. ดนตรีตะวันตก 15. นักศึกษามุสลิม 16. ดนตรีไทย 17. BSRU Hockey 18. ปัญญาชนคนสร้างฝัน19. ชีวะออนทัวร์20. สุริยะอาสาพยาบาล21. กยศ.BSRU 22. พุทธศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จฯ 23. ศิลป์อาสา 24. บ้านเด็จอาสาพัฒนาชุมชน 25. กระดานดำ 26. VEE : ครูอิ๊งอาสา และ 27. ร่วมคิดสร้างสรรค์

รศ.สายัณ กล่าวอีกว่า นอกจากการจัดกิจกรรมชมรมแล้วทางสำนักกิจการนักศึกษา มบส.ยังได้นำบุคลากรและตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิต ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด "ให้โลหิตให้ชีวิต ให้ประจำ" จัดโดย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยด้วย พร้อมทั้งชมรมสุริยะอาสาพยาบาลมบส.ได้ร่วมกับ บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดทีมวิทยากรร่วมถ่ายทอดความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR+AED) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 โรงเรียนวัดยางสุทธาวาส เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ อย่างไรก็ตามสำนักกิจการนักศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการพัฒนาชมรมและต้องการให้นักศึกษาทุกคนมีจิตอาสา ดังนั้นการจัดกิจกรรรมต่างๆ จะให้สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) หรือ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย

มบส.ลุยจัด 27 กิจกรรมชมรมสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ