สจล. มอบ 'รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ' ในวาระครบรอบ 63 ปี

05 Sep 2023

ในวาระครบรอบ 63 ปี สจล.และก้าวสู่ปีที่ 64 มุ่งสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมระดับโลก "The World Master of Innovation" สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบัน และรศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี เป็นประธานมอบรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2566 ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 5 ท่าน ที่ประสบความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงให้ สจล. ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

สจล. มอบ 'รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ' ในวาระครบรอบ 63 ปี

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า จากจุดกำเนิด สจล. ซึ่งเริ่มจากเป็นศูนย์โทรคมนาคมในยุคที่ประเทศไทยยังขาดระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร สจล.ได้เติบโตก้าวหน้าต่อเนื่องมา 63 ปี โดยเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรคุณภาพ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกกว่า 200 หลักสูตร สู่สังคมไทยในแขนงต่างๆ และกำลังคนร่วมพัฒนาประเทศกว่า 100,000 คน .โลกยุคดิจิทัลในปัจจุบันมี 'ศิษย์เก่า สจล.' ปฏิบัติงานอยู่ในหน้าที่การงานต่างๆ ด้วยความรู้ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและนานาประเทศ นับเป็นพลังขับเคลื่อนในหลากหลายองค์กรและอุตสาหกรรมทุกแขนงของไทย 'โครงการศิษย์เก่าเกียรติยศ' นี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ที่ทำให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นที่รู้จัก และส่งเสริมสนับสนุนศิษย์เก่าของสถาบันที่สร้างผลงานและความดีเป็นที่ยอมรับในระดับชั้นนำเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่เยาวชน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จและความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ซึ่งในปี 2566 นี้ มีศิษย์เก่าผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในแวดวงสังคม ธุรกิจ อุตสาหกรรมต่างๆ เข้ารับรางวัลประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 5 ท่าน ได้แก่

  • ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
  • นายมนัส มานะวุฒิเวช ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น
  • นายจีรเวช หงสกุล ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัท บริษัท IDIN Architects
  • นายธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ผู้ก่อตั้งและดีไซน์ไดเร็คเตอร์ บริษัท นิวอาไรวา จำกัด ภายใต้แบรนด์ Qualy
  • นายสุทัศน์ คงดำรงเกียรติ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำประเทศไทย กัมพูชา เมียนมา และลาว บริษัท เอ็นทีที จำกัด

สจล. มอบ 'รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ' ในวาระครบรอบ 63 ปี