กรมวิทยาศาสตร์ฯ เชิญผู้บริหาร มทร.สุวรรณภูมิ ให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมหารือต่อยอดความร่วมมือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์

04 Sep 2023

อาจารย์ ดร.เจษฎา จันทร์ผา คณบดี และ อาจารย์ ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับเกียรติจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์นวัตกรรมและห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข และนำไปพัฒนางานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ดียิ่งขึ้น ต่อยอดไปสู่การสร้างความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้องและมหาวิทยาลัยต่างๆ ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข

กรมวิทยาศาสตร์ฯ เชิญผู้บริหาร มทร.สุวรรณภูมิ  ให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมหารือต่อยอดความร่วมมือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์

ในการประชุมครั้งนี้มี ผู้ประกอบการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จำนวนกว่า 20 หน่วยงาน และคณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ที่สำคัญยังเป็นการเตรียมการเปิดหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ต่อไปอีกด้วย

กรมวิทยาศาสตร์ฯ เชิญผู้บริหาร มทร.สุวรรณภูมิ  ให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมหารือต่อยอดความร่วมมือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์