วว. ผลึกกำลังพันธมิตรขับเคลื่อนการทดสอบความปลอดภัย/ทดสอบประสิทธิภาพประสิทธิผลผลิตภัณฑ์ระดับก่อนคลินิกพร้อมร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LAB BIO CHEM International 2023

07 Sep 2023

นายสายันต์ ตันพานิช ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นางศิรินันท์ ทับทิมเทศ ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในฐานะผู้แทน วว. ร่วมกับพันธมิตร 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ "พันธมิตรการทดสอบความปลอดภัยและทดสอบประสิทธิภาพประสิทธิผลผลิตภัณฑ์ระดับก่อนคลินิก" Thailand OECD GLP/Non-OECD GLP Preclinical Testing Network (TOPT) เพื่อเป็นหน่วยงานกลางของประเทศในการเชื่อมต่อกับ Test Facility (TF) ทั่วประเทศ ผลักดันงานทดสอบ วิจัย ระดับก่อนคลินิกสู่การดำเนินการเชิงพาณิชย์ ที่สนับสนุนและสร้างมูลค่าทางตรงและทางอ้อม เพื่อยกระดับความสามารถ TF และบุคลากร ทั้งชนิดในการทดสอบ และชนิดของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ส่งตรวจ (Sponsor)

วว. ผลึกกำลังพันธมิตรขับเคลื่อนการทดสอบความปลอดภัย/ทดสอบประสิทธิภาพประสิทธิผลผลิตภัณฑ์ระดับก่อนคลินิกพร้อมร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LAB BIO CHEM International 2023

รวมถึงการนำ Sponsor จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศในการส่งต่อให้ TF เพื่อการรวมกลุ่มของ TF ภายใต้เครือข่าย TOPT เป็นการเพิ่มทัศนวิสัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก Sponsor ซึ่งเป็นการแบ่งปันทรัพยากรระหว่าง TF เพื่อนำมาใช้ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อสร้างเครือข่ายในระดับนานาชาติต่อไป ในการนี้ ดร.วดี วิชัยดิษฐ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ทดสอบมาตรวิทยา วว. และบุคลากร วว. ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ในวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ เวทีกลางบริเวณ LAB & Bio Square ฮอลล์ EN 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.tistr.or.th/PressCenter/news/7781/