ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแสดงพลังวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566

06 Sep 2023

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแสดงพลังวันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี 2566 เพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรที่ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และมุ่งเน้นการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส รวมถึงยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังรณรงค์ให้พนักงานร่วมแสดงพลังของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม "วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566" ที่จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 6 กันยายน 2566

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแสดงพลังวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566