กรมที่ดินได้รับรางวัลเลิศรัฐ 2 รางวัล

08 Sep 2023

กรมที่ดินได้รับรางวัลเลิศรัฐ 2 รางวัล ได้แก่ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0 ) ระดับก้าวหน้า และรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด(หมวด 6 ) ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

กรมที่ดินได้รับรางวัลเลิศรัฐ 2 รางวัล

นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง นายช่างใหญ่ (ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ) และนายวสันต์ สุภาภา รองอธิบดีกรมที่ดิน พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 จากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม โดยในปีนี้ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ โดย กรมที่ดินได้รับรางวัลเลิศรัฐถึง 2 รางวัล ได้แก่ 1 สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ระดับก้าวหน้า และ 2 สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด (หมวด 6) ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม ซึ่งคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน จะได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐให้เป็นเลิศต่อไป

กรมที่ดินได้รับรางวัลเลิศรัฐ 2 รางวัล