พนักงานยูโอบี ประเทศไทย ร่วมใจระดมทุนสนับสนุนสภากาชาดไทย ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสในพื้นที่ห่างไกล

08 Sep 2023

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย แสดงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการพัฒนาความก้าวหน้าของสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับพนักงานระดมทุนเพื่อสนับสนุนสภากาชาดไทย ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ซึ่งมีเป้าหมายส่งเสริมเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสให้มีทักษะการอ่านและการเขียนที่ดีขึ้น สอดคล้องกับมาตรฐานการอ่านออกเขียนได้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พนักงานยูโอบี ประเทศไทย ร่วมใจระดมทุนสนับสนุนสภากาชาดไทย ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสในพื้นที่ห่างไกล

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของยูโอบี ฮาร์ทบีท (UOB Heartbeat) โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารยูโอบี ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของธนาคารในการสนับสนุนด้านศิลปะ เด็ก และการศึกษา ความสำเร็จในการระดมทุนได้กว่า 1.2 ล้านบาท ตอกย้ำความมุ่งมั่นของธนาคารยูโอบีในการพัฒนาชุมชนให้มีความรอบรู้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นางสาวศศิวิมล อารยวัฒนาพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า "เราภูมิใจอย่างมากที่เห็นครอบครัวยูโอบีของเราร่วมใจกันเพื่อโครงการที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนสังคมอย่างมาก ความพยายามในการระดมทุนของพวกเราไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่พนักงานสามารถแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความยึดมั่นต่อค่านิยมขององค์กรของเพื่อนพนักงาน เรามุ่งหวังจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนในสังคมแบ่งปันกันได้มากขึ้น"

เงินระดมทุนสนับสนุนที่ได้จะนำไปสนับสนุนแผนการทำงานของสภากาชาดไทยเพื่อขยายการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กที่ขาดโอกาส โดยเด็กนักเรียนจะได้รับถุงยังชีพเพื่อการศึกษา ประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย รวมถึงอุปกรณ์การเรียนต่างๆ พร้อมกันนี้เงินระดมทุนจะสนับสนุนอาสาสมัครช่วยสอนเสริม ในการลงพื้นที่เพื่อจัดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยให้กับนักเรียนต่อไป