EXIM BANK หารือเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเบนินประจำประเทศไทย แนวทางสนับสนุนการค้าการลงทุนไทย-แอฟริกา

15 Jun 2023

ดร.พสุ โลหารชุน ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และ ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ให้การต้อนรับนายซีมง ปีแยร์ อาดอเวอล็องด์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเบนินประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐเบนินและตลาดแอฟริกา ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566

EXIM BANK หารือเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเบนินประจำประเทศไทย แนวทางสนับสนุนการค้าการลงทุนไทย-แอฟริกา

EXIM BANK หารือเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเบนินประจำประเทศไทย แนวทางสนับสนุนการค้าการลงทุนไทย-แอฟริกา