PTEC - สวทช.เปิดบ้านเชิญสื่อมวลชน เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

20 Jun 2023
กำหนดการ NSTDA Meets the PressEV ปลอดภัย ต้องใส่ใจมาตรฐานการทดสอบสากลPTEC-สวทช. เปิดบ้านเชิญสื่อมวลชน เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 - 13.00 น.ณ อาคารแชมเบอร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี09.30 - 10.00 น.
PTEC - สวทช.เปิดบ้านเชิญสื่อมวลชน เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

ลงทะเบียนสื่อมวลชน10.-00 -10.10 น.

ทำความรู้จัก ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ PTEC สวทช.

โดย ดร.ไกรสร อัญชลีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ PTEC-สวทช.10.10 - 10.40 น.

EV ปลอดภัย ต้องใส่ใจมาตรฐานการทดสอบสากลแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า และความปลอดภัยชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการส่งออกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า การใช้งาน ข้อควรระวังสถานีอัดประจุไฟฟ้า การใช้งาน และข้อควรระวังผู้บริโภคควรรู้ เพื่อความปลอดภัยจากการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า EV10.40-11.00 น.

ถาม-ตอบ11.00-11.45 น.

เยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านยานยนต์ไฟฟ้าของPTEC จำนวน 3 ห้องปฏิบัติการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าทั้งคันด้านการทดสอบ EMC / การทดสอบเครื่องอัดประจุไฟฟ้า EV Charger (15 นาที) ณ อาคาร EMC chamber เยี่ยมชมการทดสอบด้านความปลอดภัยและการขนส่งแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า ณ อาคาร NFET (15-20 นาที)เยี่ยมชมการทดสอบด้านประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า ณ อาคาร INC 2 ข้างตึก Tower A - (15-20 นาที)11.50 น.

ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเพิ่มเติม ณ อาคารแชมเบอร์ 1012.00-13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน13.45 น.

จบกิจกรรม สื่อมวลชนเดินทางกลับโดยรถตู้ สวทช.หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาทิตย์ (081 989 3459) ชัชวาลย์ (065 505 4622)